Kérdések és válaszok VI.

Munkaviszony megszűntetése

Kérdés
Frissen (2019. dec. 20-án) nyugdíjaztatott pedagógus vagyok. 9 éve egy egyházi gimnáziumban tanítottam. A nyugdíjaztatás után folytattam a munkám, az Igazgatóság részéről nem kaptam semmi megjegyzést vagy bármit, végig dolgoztam az iskolai évet, most zárom a diákjaim tanulmányi eredményeit. Május közepe fele kezdődtek a következő évi órák felosztásai, amelyről én csak a (karantén miatt létrejött) közös angol munkaközösségi Messenger beszélgetésből értesültem. Mivel én nem szerepeltem sehol, felhívtam az Igazgató asszonyt, aki behivatott és május 27-én közölte, hogy a “határozatlan idejű munkaviszonyom megszűnik június 30-án”. Megfenyegetett, hogy ha nem írom alá a (május 8-ára dátumozott) papírt a közös megegyezésről, akkor a “balhés felmondás” következik, aminek következtében nem fogok máshol állást kapni, így aláírtam a megállapodást.

 • Első kérdésem, hogy mivel az iskolai év szeptembertől szeptemberig tart, van-e joga ilyen módon “elvenni” a júliusi és augusztusi fizetésemet?
 • További kérdéseim: végkielégítés jár-e ilyen esetben?
 • Illetve ami még fontosabb, idén 30 éve dolgozom pedagógusként – 1980 szeptemberében kezdtem – számíthatok a 30 éves jubileumi jutalomra?

Válasz
Mint arról telefonbeszélgetésünk során tájékoztatott Ön a közös megegyezésről szóló megállapodást aláírta,azt pedig nem tudja bizonyítani,hogy a Munkáltató megfenyegette,vagy kényszerítette.Sajnos így azt akarathiba miatt munkaügyi perben megtámadni sem tudja.
Amennyiben a Munkáltató és a Munkavállaló a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről megállapodtak:

 • nem jogsértő, ha a megállapodás szerint a munkaviszony a tanév végét megelőzően szűnik meg, következésképpen a megszűnést követően munkabér kifizetés sem történik.
 • végkielégítés a Munkáltató felmondásakor jár, illetve akkor,ha erről a Közös Megegyezésben megállapodtak.
 • A Mt.sajnos nem ismeri a jubileumi jutalom fogalmát, de nincs akadálya annak, hogy a Munkaszerződésben erről és a feltételekről rendelkezzen,vagy a megszüntetést tartalmazó okiratban erről megállapodjanak

Kérdés
2020.08.31-ig.határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatunk öregségi nyugdíjas korú pedagógust szakképző intézményben.
Tájékoztatása megtörtént, de még nem nyilatkozott, vállalja-e továbbfoglalkoztatását.
Kérte ugyanakkor közalkalmazotti jogviszonya munkáltatói felmentéssel történő megszüntetését.
Módosíthatjuk-e közös megegyezéssel kinevezését határozatlan időre még a Nyilatkozatra rendelkezésre álló 15 napon belül?
A jogviszony felmentéssel megszüntetése esetén a felmentési idő 8 hónap.

Válasz
Amennyiben az érintett pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel a Nyilatkozatra nyitva álló 15 nap lejárta előtt:

 • határozatlan idejűre módosítják,
 • majd a Kjt.30.§.(1) bek.d.pontja alapján felmentéssel megszüntetik, úgy a Kjt.25/C.§ (1) alapján a 25/A. §-t és a 25/B. §-t, nem kell alkalmazni, mert a közalkalmazotti jogviszony a felmentési idő végén, jelen esetben 8 hónap múlva szűnik meg.

25/C. § (1) A 25/A. §-t és a 25/B. §-t, valamint a (4)-(13) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a 25/A. § (2) bekezdése vagy az (5) bekezdés szerinti időpont előtt
a) tett munkáltatói vagy közalkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat,…..
alapján a közalkalmazotti jogviszony a 25/A. § (2) bekezdése vagy az (5) bekezdés szerinti időpontot követően megszűnik.

25/A. § (1) – (4 ) bekezdést nem kell alkalmazni, = Nincs Tájékoztatási kötelezettség
A Kjt. 25/B. §-t nem kell alkalmazni, mert értelemszerűen nem működnek a továbbfoglalkoztatás garanciális szabályai sem.

Mi történik ebben az esetben?

A jogállásváltást,- 2020.07.01 – követően a Munkavállalót:

 • munkavégzési kötelezettség nem terheli,
 • a jogállásváltás és a jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam alatt esedékes díjazást, valamint juttatást – a jogviszony megszűnésével összefüggő juttatások kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával – legkésőbb 2020.07.01.napján ki kell fizetni.
 • Ezek összegét a távolléti díj alapulvételével kell meghatározni.

Kérdés
Mellékelem ……..SzC-től kapott tájékoztatást és ajánlatot.
Az ajánlat konkrét bérajánlatot tartalmaz számomra. 22,5 %-os bruttó alapbér emelést. Ez annyi amennyi. Úgy gondolom, hogy az én jelenlegi mesterpedagógus alapilletményemhez képest még viszonylag magas is másokéhoz képest.

A problémám a tájékoztatóval van. Ebben név szerint szólítanak meg, tehát úgy gondolom, hogy a tájékoztató első oldal 9. bekezdésben ki kellett volna térni arra is, hogyha nem fogadom el az ajánlatot, akkor konkrétan melyik jogszabály alapján nekem hány hónapnak megfelelő végkielégítést kell kifizetniük!?
Szerettem volna ezt az információt a tájékoztatóba beleírva látni, amit a végén aláírt a főigazgató és a kancellár pecséttel megerősítve.
Az átvételt követő napon ezt szóvá tettem az igazgatómnak. A válasz az volt, hogy ő nem tudja, de majd megkérdezi a SzC HR-es munkatársát. Aznap délután e-mailben megkaptam a csatolmány 7. oldalán a választ.
Kb. erre számítottam, de vitatom is. Álláspontom szerint a Kjt.idézett 37.§ (6) bekezdéséhez elválaszthatatlanul hozzá tartozik a (7) bekezdés is. Természetesen, csak aki 5 éven belül van a nyugdíjkorhatár betöltéséhez képest. Én ez a kategória vagyok.

Válasz
1.) Amennyiben nem fogadja el a továbbfoglalkoztatást,akkor a Kjt.25/A.§ (6) bekezdése szerint kell fizetni a végkielégítést
(6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést – határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat – megfizetni.Tehát a (7) bekezdésben írt többlet nem jár!
2.) Amennyiben elfogadja a továbbfoglalkoztatást,akkor a Kjt.25/B.§ (4)-(5) bekezdése alapján kell eljárni.
Kjt.(4) Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
(5) Ha a munkaszerződés megkötésével létesített jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani. Ettől eltérően a felmondási időt, valamint a végkielégítés mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és e törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint kell megállapítani, ha az a közalkalmazottra nézve kedvezőbb. Az “e törvény” a Kjt.-t jelenti, a + 4 havi többlet miatt,mert a Mt.77.§ szerint ez kevesebb,nevezetesen max 3 hónap!
Mt.77.§ (3) A végkielégítés mértéke
a) legalább három év esetén egyhavi,
b) legalább öt év esetén kéthavi,
c) legalább tíz év esetén háromhavi,
d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,
e) legalább húsz év esetén öthavi,
f) legalább huszonöt év esetén hathavi
távolléti díj összege.
(4) A végkielégítésnek a (3) bekezdés
a) a)-b) pontban meghatározott mértéke egyhavi,
b) c)-d) pontban meghatározott mértéke kéthavi,
c) e)-f) pontban meghatározott mértéke háromhavi
távolléti díj összegével emelkedik, ha a munkaviszony az (1) bekezdésben meghatározott módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg.
Összegezve: félreérthető a Tájékoztatás,és az Ajánlat is!
Azonnal egyeztetést kell kérni a Főigazgatótól, és attól függően nyilatkozni!

Nincsenek termékek a kosárban.

X