A PDSZ és a PSZ véleménye és követelései a kormány által az EFOP Plusz pályázaton keresztül, uniós támogatásból bevezetni tervezett, differenciált béremelés és teljesítményértékelés tervével kapcsolatban

  • PSZ
  • Oktatási, szakszervezeti hírek
  • Közlemények
  • A PDSZ és a PSZ véleménye és követelései a kormány által az EFOP Plusz pályázaton keresztül, uniós támogatásból bevezetni tervezett, differenciált béremelés és teljesítményértékelés tervével kapcsolatban

Magyarország kormányának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) keretében tett vállalásaiban valótlan állítások és olyan terv olvasható, amely nem a kitűzött cél megvalósítására, a pedagóguspálya vonzóvá tételére irányul, hanem arra, hogy immár uniós támogatás felhasználásával további lépéseket tegyen az intézményi autonómia lebontása, a pedagógusok kiszolgáltatottságának növelése érdekében.

A tervezett teljesítményértékelési és bérdifferenciálási rendszer alkalmatlan a pedagóguspálya vonzerejének helyreállítására, a tanulói eredményesség növelésére, de ezzel a pedagógusbérek ígért felzárkóztatása sem valósul meg, kiszámítható életpályát, előmenetelt pedig végleg nem biztosít. Ezzel nemcsak a pályakezdők számára nem válik attraktívvá a pedagóguspálya, hanem a jelenleg évtizedek óta pályán lévő pedagógusok további tömeges elvándorlása is várható.

A kormány valótlant állít, amikor vállalásában kijelenti, hogy „a teljesítmény-értékelés szempontrendszerét és végrehajtását a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel széleskörű szakmai együttműködésben dolgozza ki”, hiszen a két szakszervezet csak a koncepciót látta, amelyről tudható, hogy nem végleges.

A két pedagógus szakszervezet kezdettől azt követelte, hogy a tömeges pályaelhagyás megállítása és a pedagóguspálya vonzóvá tétele érdekében érdemi, legalább 45%-os alapbéremelésre kerüljön sor, vezessék be újból a kötelező óraszámot, a többletmunkát a rendkívüli munkaidő díjazásának megfelelően fizessék ki.

A PDSZ és a PSZ a kormány teljesítményértékelésről szóló tervezetének elkészítésében nem vett részt, az egyetlen elemében sem tartalmazza a két szakszervezet által másfél éve megfogalmazott követeléseit.

A pályázatban a kormány vállalásai között szerepel a szerzett jogok védelme. Ezzel szemben a kormány – a szakszervezetek tiltakozása ellenére – újból és újból felveti a pedagógusok új jogállási törvénybe történő kiszervezését. Az eddigi jogállásváltásokkal viszont minden esetben szerzett jogok sérültek, ezért joggal tartunk attól, hogy esetünkben is ez történik. És bizonyítja, hogy mennyire nem a szakszervezetek bevonásával történik a pedagógusok helyzetét érintő szabályok kialakítása, hogy erről az új jogállási törvény koncepciójáról a kormány képviselője a sztrájktárgyaláson semmiféle részletet nem árult el.

A magyar kormány csak saját magával, illetve az általa létrehozott, vele függelmi, baráti viszonyban lévő testületekkel tárgyal, nem pedig alulról építkező, ténylegesen létező, működő, szakmai csoportokat ténylegesen képviselő szervezetekkel.

A kormány teljesítményértékelési rendszerének tervezete nem felel meg az EFOP Plusz programban foglalt vállalásának. Ebben 20 százaléknál nagyobb mértékű, ráadásul kötelező béreltérítést tartalmaz olyan szempontok alapján, amelyek egy részére a pedagógusnak, illetve az intézményvezetőnek nincs közvetlen ráhatása, így pl. a tanulói hiányzások, a pedagógiai szakszolgálati ellátás alakulására. Objektív módon nem mérhető teljesítmények, tulajdonságok, szubjektív szempontok szerint történik a pedagógusok, vezetők osztályozása. Azt mérik, milyen mértékben lojális a feljebbvalóihoz, de a közösségi médiában történő megnyilatkozások nyomon követése és értékelése is bekerült a pontozásos rendszerbe. A pedagógusok értékelésének jóváhagyása a tankerületi igazgató joga lenne, tehát egyrészt nem felel meg a valóságnak az, hogy az értékelés intézményen belül történne, másrészt az, hogy a pedagógus béremeléséről és bércsökkentéséről egy külső, a pedagógus teljesítményét, sok esetben személyét sem ismerő vezető dönt, bizonyítja, hogy mi a valódi cél: nem a mérhető teljesítmény, a minőségi munka honorálása, hanem a külső hatalomnak történő alávetettség, kiszolgáltatottság növelése, emellett ez a rendszer a sztrájkjog gyakorlásának további korlátozására is irányul.

A belügyminiszter által bejelentett új bérrendszer tervezetét a szakszervezetek nem kapták meg, így nem ismert, hogy az milyen fokozatokat, kategóriákat, előmenetelt foglal magában.

A PDSZ és a PSZ ezért követeli, hogy a kormány hozza végre nyilvánosságra a pedagógusok illetményrendszerével és a nevelést, oktatást közvetlenül segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatottak béremelésével és munkaterhelésével kapcsolatos terveit, és ezekről folytasson érdemi egyeztetést!

Első lépésként ez év januárjától kerüljön sor minden foglalkoztatott számára legalább 45%-os alapilletmény-emelésre, a szakmai ágazati pótlék pedig efölött kerüljön az alapilletménybe!

A többletmunka nem lehet bérdifferenciálási szempont, azt mindenkor a tárgyhavi illetménnyel együtt fizessék ki!

A későbbiekben helyi differenciálásra, további béremelésre legyen elkülönített keret.

Helyi döntésen alapuló, további illetményemelés bevezetése esetén teljesítményalapú differenciálás csak objektív, mérhető szempontok alapján, a szakszervezetek által ellenőrizhető módon történhessen!

Tiltakozunk az illetményeltérítés rendszere ellen! Ez nem szolgálta egyik foglalkozási csoportban sem a pálya vonzóvá tételét!

A kormány tartsa szem előtt, hogy a cél a pedagóguspálya vonzóvá tétele, valamint, hogy saját, Európai Uniónak tett vállalása szerint „A Kormány és a Parlament nem fog egyoldalúan bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerejét csökkentő szabályokat. Ilyen intézkedésre kizárólag a legnagyobb pedagógus szakszervezetekkel folytatott érdemi társadalmi párbeszéd alapján, különösen a szerzett jogok tekintetében konszenzusra törekedve kerülhet sor.”

Budapest, 2023. február 6.

Kép: https://nedolgozzingyen.hu

Előző hír
Következő hír

Nincsenek termékek a kosárban.

X