Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő kiszámítása

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYBAN TÖLTÖTT IDŐK KISZÁMÍTÁSA

 

A közalkalmazotti jogviszonyban töltött idők kiszámítása közzétételének a szeptember 1-jétől hatályos ún. pedagógus-életpályamodell ad különös aktualitást.

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága és a Kormány között létrejött megállapodásban foglaltakra tekintettel u. i. a Sztrájkbizottságnak a tárgyalások során sikerült elérnie azt, hogy a pedagógusok besorolásakor vegyék figyelembe mindazokat a korábbi foglalkoztatási jogviszonyokat, amelyeket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) a fizetési fokozat megállapításához jogszerző időként elfogad. A törvénymódosítás megtörtént. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. § (5) bekezdésének eredeti szövege kizárólag a pedagógus-munkakörben eltöltött jogviszonyokat engedte beszámítani.

Felmentési időhöz, jubileumi jutalomra való jogosultsághoz

[Kjt. 87/A. § (1)–(2) bek.]

Végkielégítés mértékének meghatározásához

[Kjt. 37. § (4)–(5) bek.]

Fizetési fokozat [az Nkt. 64. § (5) bek. szerinti elnevezése: fizetési kategória] megállapításához

[Kjt. 87/A. § (3)–(4) bek., 65. § (2) bek.]

1.   Tanácsi, önkormányzati, állami költségvetési intéz­mé­nyeknél eltöltött idő,

2.   közszolgálati, szolgálati jogviszonyban eltöltött idő,

3.   a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerveknél munkaviszonyban, közszolgálati jog­viszonyban töltött idő,

4.   a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, valamint a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szerveknél munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött idő,

5.   bíróságnál, ügyészségnél eltöltött idő,

6.   hivatásos nevelőszülői jogviszonyban töltött idő,

7.   a Kjt., a köztisztviselői törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szer­veknél ösztöndíjasként eltöltött idő,

8.   az állami vezetői szolgálati jogviszonyban eltöltött idő,

9.   jogszabály, kormányhatározat, bírósági jogerős ítélet alapján, ha megállapítható, hogy a munkaviszony meg­szüntetésére politikai vagy vallási meggyőződés, mun­káltatói érdekképviselethez való tartozás, illetve ezzel összefüggő tevékenység miatt került sor, a munkavi­szony megszüntetésétől 1990. május 2-ig munkavi­szonyban nem töltött időtartam – az 1–3. pontban foglaltakon túlmenően,

10. bármely további munkáltatónál eltöltött idő akkor, ha az 1992. július 1-jei munkáltatójához áthelyezéssel ke­rült a közalkalmazott. Több áthelyezés esetén, ha azok az utolsó áthelyezésig folyamatosak, valamen­nyi áthe­lyezés,

11. az 1–7. és 9. pontban felsorolt időn belül a munkavi­szonynak az az időtartama, amely alatt a közalkalma­zott nem végzett munkát (fizetés nélküli szabadság, sorkatonai szolgálat stb.),

Az 1–7. pontokban a foglalkoztatási jogviszony megszű­nésének módjától független a közalkalmazotti jogvi­szonyba történő beszámítás.

1.   Az utolsó önkormányzati, állami költségvetési intézményben el­töltött idő,

2.   a korábbi, közalkalmazotti jogvi­szonyban eltöltött idő – amen­nyiben innen áthelyezéssel került a közalkalmazott utolsó munkál­tatójához. Ilyen intézményekből történő több, folyamatos áthe­lyezés esetén valamennyi intéz­ményben ténylegesen eltöltött idő,

3.   jogutódlás esetén a jogelődnél, a munkáltató egy részének vagy egészének átadása esetén az át­adó munkáltatónál munkavi­szonyban, közalkalmazotti jogvi­szonyban töltött idő,

4.   közeli hozzátartozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, to­vábbá a tizenkét éven aluli gyer­­mek betegsége esetén az ott­honi ápolás érdekében igény­be vett fi­zetés nélküli szabadság ideje az 1–3. pont alatti időn belül.

 

Figyelmen kívül kell hagyni a harminc napot meghaladó keresőképtelen­séggel járó betegség, a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint a szabadságvesz­tés, a szigorított javító-nevelő munka és a javító-nevelő munka időtartal­mát.

1.   A felmentési időhöz, jubileumi ju­talomhoz figyelembe vehető idő­tartam (1. oszlop), ezen túl­me­nően,

2.   az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes idő­tar­tama, ezt követően

3.   bármely más munkáltatónál eltöl­tött időből az az idő, amely alatt a közalkalmazotti munka­körének be­töltéséhez szükséges iskolai vég­zettséggel, képesítés­sel rendelke­zett a közalkalma­zott,

4.   a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, polgári szolgálat­ban eltöltött idő, kivéve, ha ez az idő­szak egyébként is elfogadható köz­alkalmazotti jogviszonyban töltött időként,

5.   a közalkalmazott első besorolá­sá­nál a munkaviszony fennállá­sának az az ideje, amely alatt nem végzett munkát (fize­tés nélküli szabadság stb.) az 1–3. pontokban felsorolt időn be­lül.

További besorolásnál csak a közeli hozzátartozó, valamint a tizennégy éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, to­vábbá a tizenkét éven aluli gyermek betegsége ese­tén az otthoni ápolás érdekében igény­be vett fizetés nélküli sza­bad­ság ideje, az 1–3. pontokban felso­rolt időn belül.

 

Forrás: Iskolaszolga

Megjegyzések:

  1. Szolgálati jogviszony: fegyveres erőknél, fegyveres testületeknél, rendészeti szerveknél hivatásos állományban eltöltött idő.
  2. A külföldön eltöltött munkaviszonyokat kizárólag a fizetési fokozat megállapításakor lehet figyelembe venni.
  3. Figyelem! A Kjt.-ben használt „fizetési fokozat” azonos az Nkt.-ben „fizetési kategória”-ként megjelölt fogalommal.

Nincsenek termékek a kosárban.

X