Gyógypedagógiai pótlékra jogosultságról

Jogi vélemény a gyógypedagógiai pótlékra való jogosultság megállapításáról a nem állami fenntartású köznevelési intézményekben.

Számos levélben és telefonon érkezett kérdés tanusítja, hogy nagy a bizonytalanság a gyógypedagógiai pótlék szabályozása körül a nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben, óvodákban, iskolákban egyaránt.

Ennek oka lehet, hogy a kérdezők nem ismerik a 2013. szeptemberi jogszabályi változásokat.

Irányadó jogszabályi rendelkezések

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.számú törvény (Nkt.)

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013 (VIII.30.) kormányrendelet (Vhr.1.)

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben  tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Vhr.2.)

 

 • 1.

16 § (7) bekezdés értelmében:

(7)” Gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa felkészített gyermekek, tanulók közül a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.”

A pótlék mértékét az Nkt. 8. melléklet 7. pontja tartalmazza, és az illetményalap min.5 – max.10.%-ában határozza meg.

 • A kérdések megválaszolását a Vhr.1. hatályának vizsgálatával kell kezdeni.
 1. FEJEZET *

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK *

 1. *  A rendelet hatálya
 2. § *  (1) A rendelet hatálya – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – fenntartótól függetlenül kiterjed a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban foglalkoztatottakra, azok munkáltatójára, valamint a minősítő vizsga és a minősítési eljárás megszervezésében és lefolytatásában részt vevőkre függetlenül attól, hogy a köznevelési intézmény önálló intézményként vagy másik intézmény szervezetéhez tartozva, szervezetileg összevonva működik.

(2) *  A IV. fejezet hatálya – a 12. és a 14. alcím, valamint a 32. § (5)-(6) bekezdése és a 32/A. § kivételével – csak a közalkalmazottakra terjed ki.

 

Összegezve:

 

Az idézett jogszabályi rendelkezések helyes értelmezésével és alkalmazásával megállapítható, hogy a Vhr. II. FEJEZET 6. Alcím („A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai”) 16.§ (7) bekezdésében írt gyógypedagógiai pótlékra – eltérő rendelkezés hiányában” nem csak a Kjt.hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógus jogosult.

 • A tartalmi meghatározásokat az Nkt. 4.§-ában írt Értelmező rendelkezések tartalmazzák.

 

 1. *  sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:

 az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

 1. *  tanítási év: ha e törvény másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak, az érettségi és a szakmai, képesítő vizsga évét kivéve,

Az érintett,kérdező Pedagógusok jogszabály-értelmezése téves, mert az alábbi, hatályát vesztett jogszabályra hivatkoznak:

 • 2. [A Kjt. 75. § (1) bekezdéséhez és 85. § (2) bekezdésének g) pontjához] *
 1. § (1) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a közalkalmazotti törvényben és a Munka törvénykönyvében meghatározottak mellett a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint  illetménypótlék jár, illetve illetménypótlék adható.

   (2) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a következő illetménypótlékok járnak:

 

 1. d) *  gyógypedagógiai pótlék annak, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, kollégium nevelését vagy közoktatási intézményben a gyermekek fejlesztő felkészítését – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – végzi;

(3) *  A (2) bekezdésben szabályozott pótlékok mértéke a közalkalmazotti pótlékalap

 1. d) *  18-42%-a a (2) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott esetben,

 

Hatálytalan:

2013.09.01.-től.

 

Budapest 2021-01-05

Frissítve,ellenőrizve:2021-02-12

Összeállította:
Dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
Munkajogász
Jogtanácsos
ILO közvetítő és döntőbíró

Nincsenek termékek a kosárban.

X