Az egyes munkavégzéssel nem járó idő díjazása

Jogi vélemény

egyes munkavégzéssel nem járó időtartamok díjazásáról.

 

Különösen a COVID 19. vírus okozta járvány miatt számtalan kérdés érkezett azzal kapcsolatban, hogy amennyiben a Munkavállaló – nem rendszeresen – például rosszullét, fáradtság stb. – rövid időre mentesítését kéri a munkavégzés alól, van- e lehetőség a szabadság kiadásán, vagy a háziorvosi táppénzes állományba vétel nélkül arra, hogy a Munkáltató a Munkavállalót díjazásban részesítse?

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) Irányadó rendelkezései a következők:

  • Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
  1. §

(1) A munkavállaló mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól    

a) keresőképtelensége,

b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés, valamint

c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá

d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,

e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermekek esetén kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára,

f) hozzátartozója halálakor két munkanapra,

g) általános iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a felek megállapodása szerinti képzés, továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,

h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,

i) bíróság vagy hatóság felhívására, vagy az eljárásban való személyes részvételhez szükséges időtartamra,

j) *  a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente legfeljebb tíz munkanapra, 

k) *  a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára, továbbá

l) *  munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

(2) A munkáltató, ha a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés körülményeinek kivizsgálása miatt indokolt, a vizsgálat lefolytatásához szükséges, de legfeljebb harminc napos időtartamra mentesítheti a munkavállalót rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. 

  • Díjazás munkavégzés hiányában
  1. §

(1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) – az elháríthatatlan külső okot kivéve – alapbér illeti meg.    

(2) A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás. * 

(3) A munkavállalót távolléti díj illeti meg

  1. a) a szabadság tartamára,
  2. b) *  az 55. § (1) bekezdés c)-g) és j) pontjában, valamint az 55. § (2) bekezdésében meghatározott esetben,
  3. c) az 55. § (1) bekezdés i) pontban meghatározott esetben, ha tanúként hallgatják meg,
  4. d) óra- vagy teljesítménybérezés esetén a napi munkaidőre, ha az általános munkarend szerinti munkanapra eső munkaszüneti nap miatt csökken a teljesítendő munkaidő,
  5. e) ha munkaviszonyra vonatkozó szabály, munkavégzés nélkül munkabér fizetését annak mértéke meghatározása nélkül írja elő.

(4) *  A (3) bekezdés d) pontjától eltérően, ha a munkavállaló a munkaszüneti napon keresőképtelen, részére a távolléti díj hetven százaléka jár. Nem illeti meg távolléti díj, ha a keresőképtelenségére tekintettel táppénzben vagy baleseti táppénzben részesül.

(5) *  A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár.

Összegezve

Amennyiben a Munkavállaló munkavégzés alóli mentesülésének, a Mt.55.§-ban meghatározott oka, nem esik az Mt. 146.§ (1) illetve, (3) – (5) bekezdéseiben felsorolt, – alapbérrel, vagy távolléti díjjal fizetett – fent idézett jogszabályi rendelkezések alá, nincs akadálya annak, hogy a Munkáltató és a Munkavállaló a díjazás módjáról és mértékéről az Mt.146.§ (2) bekezdése alapján megállapodjanak.

 

Budapest. 2021 -02 – 01.

Frissítve, ellenőrizve  2021. február 12.

Dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
Munkajogász
Jogtanácsos
ILO közvetítő és döntőbíró

Nincsenek termékek a kosárban.

X