Ágazati szakmai pótlékok tájékoztató

ÁGAZATI SZAKMAI PÓTLÉK

 

  1. július 1-jén hatályba lépett a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Épr.) 16. § (5a)–(5d), valamint (11) bekezdése, amely

– bizonyos vezető megbízások esetén jelentős,

– a beosztott pedagógusok számára kismértékű keresetnövekedéssel jár,

– az intézményvezetők számára bevezetnek egy új ösztönzőrendszert is.

 

Irányadó jogszabályi rendelkezések

– 24/2020. (II. 24.) Kormányrendelet a 326/2013. (VIII. 30.) Korm.-rendelet módosításáról

– 326/2013. (VIII. 30.) Korm.-rendelet (Épr.) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

– 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

A 2020. 07. 01-től hatályos pedagóguskeresetnek – és nem béremelésnek – 3 eleme van:

Az ágazati szakmai pótlék új elemként jelenik meg a pedagógusok előmeneteli rendszerében. A vezetői pótlékok változása és az ösztönzési kereset kiegészítése szintén keresetnövekedést jelent.

 

Minden pedagógust érintő bérintézkedés – új ágazati szakmai pótlék

Elsőként rögzítendő, hogy ez a pótlék minden, a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottnak jár, tehát az óvodától a pedagógiai szakszolgálatokig, pedagógiai-szakmai szolgáltatókig bezárólag, sőt, nem csak a köznevelés területén.

A vonatkozó rendelkezés ugyanis a következőt tartalmazza:

„A pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.”

 

Kik tartoznak a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá (fenntartói formától függetlenül)?

– A köznevelési intézményben pedagógusi munkakörben,
– a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértői, pedagógiai előadói munkakörben,
– a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógusi szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel rendelkező, továbbá
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – a továbbiakban: Nkt. – 64. § (2) bek. és 65. § (9) bek.).

– Természetesen ezen belül a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztással rendelkező pedagógusokat is megilleti a pótlék.

Hogyan kell megállapítani az ágazati szakmai pótlékot?

  1. július 1-jétől tehát a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.

A pótlék számításának alapja a foglalkoztatott

– pótlék (a pótlék fajtájától függetlenül)

– és illetményeltérítés (negatív vagy pozitív irányba differenciált illetmény és a besorolási illetmény különbözete)

nélkül számított illetménye, vagyis az Nkt. 65. § (2) bekezdése és 7. melléklete alapján meghatározott, a közalkalmazott fizetési fokozatához és fizetési kategóriájához tartozó garantált (besorolási) illetmény.

A pótlék összege tehát függ a foglalkoztatott végzettségi szintjétől és a besorolásától (fizetési fokozat, fizetési kategória). Akinek azonban a „tábla” szerinti illetménye a garantált bérminimumot nem éri el, annál a 10%-os mértéket a garantált bérminimumból kell számítani, és arra is épül rá.

 

Pótlék vagy bérelem?

Mint látszik, a 24/2020. (II. 24.) Korm.-rendelet módosította az Épr. 16. §-át, ennek következtében bővült a kötelező pedagógusi pótlékok köre.

A juttatás elnevezése, megítélése, és nem utolsósorban kormányzati kommunikációja félreérthető.

Az egyik leggyakrabban ismétlődő kérdés, hogy a pedagógus-előmeneteli rendszer szerint besoroltak tízszázalékos ágazati pótléka beszámít-e a Kjt. 78. §-a szerinti jubileumi jutalom alapjába?

 

Az értelmezendő rendelkezések

– Kjt. 78. §

(1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.

(2) A jubileumi jutalom:

  1. a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
  2. b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
  3. c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

(2a) Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a (2) bekezdés alapján a jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a 75. § szerinti, ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendő pótlékot is be kell számítani.

Íme néhány ágazati miniszteri rendelet, amely élt a Kjt. felhatalmazó rendelkezésével:

A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet az ágazati pótlékra a következő rendelkezéseket tartalmazza:

–11/A. § 

 (1) A közalkalmazott – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta honvédelmi ágazati pótlékra jogosult. A honvédelmi ágazati pótlék mértéke – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a pótlékalap 84,5%-a. A honvédelmi ágazati pótlék összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.

(2) Nem jogosult a honvédelmi ágazati pótlékra a közalkalmazott, ha

  1. a) a katonai oktatási intézmény állományába tartozik és a nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy
  2. b) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény

szerinti garantált illetményre jogosult.

(3) * A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény állományába tartozó közalkalmazott honvédelmi ágazati pótlékának mértékét

  1. a) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosultak esetében az illetmény-megállapításánál figyelembe vett iskolai végzettség és fizetési kategória alapján a 2. melléklet,
  2. b) az a) pont hatálya alá nem tartozók esetében besorolási osztályonként és fizetési fokozatonként a 3. melléklet

határozza meg.

(4) A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe az (1) és (3) bekezdés szerinti honvédelmi ágazati pótlékot is be kell számítani.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

– 3. §

(5e) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei pótlékot, valamint a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében a szociális ágazati összevont pótlékot be kell számítani.

 

Összegezve:  

– helyesebb lett volna pótlék helyett más megfogalmazást használni,

– vagy a Kjt. végrehajtási kormányrendeletében a beszámíthatóság lehetőségét szabályozni.

Véleményem szerint ilyen szabályozás nélkül a szakmai ágazati pótlék összegét a jubileumi jutalom számításánál nem lehet figyelembe venni.

 

Budapest, 2020. 08. 24.

Frissíte, ellenőrizve: 2021. február 12.

 

Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
Munkajogász,
Jogtanácsos
ILO-közvetítő és döntőbíró

Nincsenek termékek a kosárban.

X