Hírek

Jogi ismertető: ágazati szakmai pótlék az óvodákban

Jogi ismertető: ágazati szakmai pótlék az óvodákban

ÁGAZATI SZAKMAI PÓTLÉK AZ ÓVODÁKBAN

 

Már 2020. július 1-jén hatályba lépett a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 16. § (5a)–(5d), valamint (11) bekezdése, amely:

- bizonyos vezető megbízások esetén jelentős,

- a beosztott pedagógusok számára kismértékű keresetnövekedéssel jár.

- Az intézményvezetők számára bevezetnek egy új ösztönző rendszert is.
 

Irányadó Jogszabályi Rendelkezések

24/2020. (II.24.) Kormányrendelet a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet módosításáról

326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet (Épr.) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 

2011. évi CXC. Törvény a nemzetiköznevelésről

A 2020.07.01-től hatályos pedagógus kereset, és nem béremelésnek 3 eleme van:

Az ágazati szakmai pótlék új elemként jelenik meg a pedagógusok előmeneteli rendszerében

A vezetői pótlékok változása, és az ösztönzési kereset-kiegészítése

szintén jelent.

 

ÁGAZATI SZAKMAI PÓTLÉK

 

Minden pedagógust érintő bérintézkedés - új ágazati szakmai pótlék

Elsőként rögzítendő, hogy ez a pótlék minden, a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottnak jár, tehát az óvodától a pedagógiai szakszolgálatokig, pedagógiai-szakmai szolgáltatókig bezárólag, sőt, nem csak a köznevelés területén.

A vonatkozó rendelkezés ugyanis a következőt tartalmazza:
„A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.”

Kik tartoznak a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá (fenntartói formától függetlenül)!

-    a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben,                                                                            
-    a pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
-    a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel rendelkező, továbbá
-    a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottak. (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 64. § (2) bek. és 65. § (9) bek.)

-Természetesen ezen belül a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztással rendelkező pedagógusokat is megilleti a pótlék.
 

Hogyan kell megállapítani az ágazati szakmai pótlékot?

2020. július 1-jétől tehát a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.

Vagyis a pótlék számításának alapja a foglalkoztatott:

- pótlék (a pótlék fajtájától függetlenül)

- és illetményeltérítés (negatív vagy pozitív irányba differenciált illetmény és a besorolási illetmény különbözete)

 nélkül számított illetménye, vagyis az Nkt. 65. § (2) bekezdése és 7. melléklete alapján meghatározott, a közalkalmazott fizetési fokozatához és fizetési kategóriájához tartozó garantált (besorolási) illetmény.

A pótlék összege tehát függ a foglalkoztatott végzettségi szintjétől és a besorolásától (fizetési fokozat, fizetési kategória).

Akinek azonban  a „tábla” szerinti illetménye a garantált bérminimumot nem éri el , a 10%-os mértéket a garantált bérminimumból kell számítani és arra is épül rá.

 

Pótlék, vagy bérelem?

Mint látszik a  24/2020 (II.24.) Korm. rendelet módosította az Épr. 16.§-át, amely következtében bővült a kötelező pedagógus pótlékok köre.

A juttatás elnevezése, megítélése, és nem utolsó sorban kormányzati kommunikációja félreérthető.

Az egyik leggyakrabban ismétlődő kérdés, hogy a pedagóguselőmeneteli-rendszer szerint besoroltak tízszázalékos ágazati pótléka beszámít-e a Kjt. 78. §-a szerinti jubileumi jutalom alapjába?

Íme az értelmezendő rendelkezések.

 

Kjt.78. §

 (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.  

(2) A jubileumi jutalom:

a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,

b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,

c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

(2a) Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a (2) bekezdés alapján a jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a 75. § szerinti, ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendő pótlékot is be kell számítani.

Íme néhány  ágazati miniszteri rendelet,amely élt a Kjt. felhatalmazó rendelkezésével:

A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet az ágazati pótlékra a következő rendelkezéseket tartalmazza:

 

11/A. § 

  (1) A közalkalmazott - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta honvédelmi ágazati pótlékra jogosult. A honvédelmi ágazati pótlék mértéke - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a pótlékalap 84,5%-a. A honvédelmi ágazati pótlék összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra kerekítve kell megállapítani.  

(2) Nem jogosult a honvédelmi ágazati pótlékra a közalkalmazott, ha

a) a katonai oktatási intézmény állományába tartozik és a nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy

b) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény

szerinti garantált illetményre jogosult.

(3) *  A miniszter fenntartói irányítása alá tartozó szakképző intézmény állományába tartozó közalkalmazott honvédelmi ágazati pótlékának mértékét

a) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti garantált illetményre jogosultak esetében az illetmény-megállapításánál figyelembe vett iskolai végzettség és fizetési kategória alapján a 2. melléklet,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozók esetében besorolási osztályonként és fizetési fokozatonként a 3. melléklet

határozza meg.

(4) A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe az (1) és (3) bekezdés szerinti honvédelmi ágazati pótlékot is be kell számítani.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

3.§

 (5e)   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a bölcsődében, mini bölcsődében a bölcsődei pótlékot, valamint a családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében a szociális ágazati összevont pótlékot be kell számítani.

Összegezve:

  • helyesebb lett volna pótlék helyett más megfogalmazást használni,
  • vagy a Kjt.végrehajtási kormányrendeletében a beszámíthatóság lehetőségét  szabályozni.

Véleményem szerint ilyen szabályozás nélkül a szakmai ágazati pótlék összegét a jubileumi jutalom számításánál nem lehet figyelembe venni.

 

Budapest. 2020.08.24.

                                                                              Dr.Selmeciné dr.Csordás Mária

Munkajogász

vezető jogtanácsos

             ILO közvetítő és döntőbíró