Hírek

TÁJÉKOZTATÓ

2015. április 17-én hatályba lépett a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak előmeneteli rendszerét és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtását szabályozó 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletet módosító 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet. A módosító rendelet lényeges változásait ismertetjük.

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Épr.) módosításáról

 

A Magyar Közlöny 2015. évi 48. számában hirdették ki a címben jelzett jogszabály újabb módosításáról szóló 89/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Épr. mód.). A módosító rendelet 2015. április 17. napján lépett hatályba, kivéve:

 • 2015. szeptember 1-jén lép hatályba az Épr. mód. 13. § (1) bekezdése,
 • 2016. január 1-jén lép hatályba az Épr. mód. 16. §-a, 22. §-a, 23. § b) pontja és a 3. melléklete.

A lényeges változások a következők:

1. Az Épr. II. fejezetének hatályát kiterjeszti – 6., 7., 8. alcím kivételével – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekvédelmi szakellátását nyújtó intézményekben, javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra. [Gyvt. 15. § (11) bek., Épr. 1. § (3a) bek.]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének V. pontja sorolja fel azokat a pedagógus-munkaköröket, amelyekben foglalkoztatottakra az ún. pedagógus-életpályamodell kiterjed.

2. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

V. Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

 Megnevezés

 Fizetési osztályok

 

 A

 B

 C

 D

 E

 F

 G

 H

 I

 J

 1. nevelő

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 2. fejlesztőpedagógus

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 3. gyógypedagógus

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 4. pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 5. nevelőszülői tanácsadó

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 6. javítóintézeti utógondozó

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 7. szakoktató

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 8. nevelőszülői hálózat szakmai vezetője

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 9. gyermekotthon vezető

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 10. otthonvezető javítóintézetben

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 11. gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója

 

 

 

 

 

 *

 *

 *

 *

 *

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 165. §-a értelmében:

„165. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete V. pontjában meghatározott gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörnek a nevelőszülői hálózatban, a gyermekotthonban - ideértve a lakásotthont, speciális gyermekotthont, különleges gyermekotthont és utógondozó otthont is -, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál létesített pedagógus munkakör minősül.”

A II. fejezet kivételként meghatározott alcímei:

6. A pedagógusok illetménypótléka megállapításának részletes szabályai (Épr. 16. §)
7. A pedagógusok munkaidejének beosztása (Épr. 17-19. §)
8. Az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályai (Épr. 20. §)

2. A gyakornoki idő megállapításakor a jogviszony létesítése előtt szerzett szakmai gyakorlatot is be kell számítani az előírt kétéves szakmai gyakorlat meghatározásakor. Ez esetben gyakornoki időként csak a két évből hátralévő részt kell kikötni a kinevezésben (munkaszerződésben). Ha a határozott időre szóló jogviszony rövidebb, mint a gyakornok részére megállapított gyakornoki idő, akkor azt a határozott idő lejártáig kell kikötni. [Épr. 2. § (2), (2a) bek.]

3. A minősítő bizottság további jogosítványaként jelenik meg, hogy a feltöltött portfólió alapján a minősítő vizsga és a minősítési eljárás során kérdéseket fogalmazzon meg, amelyeket a védés előtt legalább hét nappal eljuttat a gyakornok pedagógus részére. [Épr. 2. § (3) bek. a) pont, 3. § (8) bek. a) pont]

4. Annak a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógusnak, aki vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott a megbízás időtartama alatt, nem kell részt vennie szakértői vagy szaktanácsadói feladatok ellátásában [Épr. 4. § (6a) bek.], de 2015-ben még kötelező a részvétele e feladatok ellátásában. [Épr. 39/B. § (2) bek.]

Kiegészítő rendelkezés: a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott vezetőknek, magasabb vezetőknek részt kell venniük a szakértői vagy szaktanácsadói feladatok ellátásában abban az esetben, ha az Épr-ben előírt felkészítésben részt vett. [Épr. 4. § (6b) bek.]

Kiegészítő rendelkezés: a vezetői, magasabb vezetői, megbízással rendelkező pedagógus szakértői, szaktanácsadói feladatainak ellátásába – legfeljebb öt alkalom erejéig – be kell számítani azt is, amikor a minősítő bizottságnak az intézményvezető vagy az intézményvezető által megbízott tagjaként jár el. [Épr. 4. § (7) bek.]

(Emlékeztetőül: a vezetői, magasabb vezetői megbízás időtartama alatt a pedagógus nem köteles szakértői, szaktanácsadói feladatokat ellátni!)

5. Kiegészítő rendelkezés: a Kutatótanár fokozatba lépéshez szükséges minősítési eljárás eredményeként a következő döntések hozhatók [Épr. 5. § (1a) bek.]:

 • „Kutatótanár fokozatba lép”,
 • „Pedagógus II. fokozatban marad”,
 • „Mesterpedagógus fokozatban marad”.

Ha a Kutatótanár fokozatba lépést nem sikerül elérni, további két év szakmai gyakorlat után megismételhető a minősítési eljárás. [Épr. 5. § (1b) bek.]

6. A Kutatótanár fokozatba soroltak létszámkorlátozását (köznevelési intézmények összes pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak legfeljebb egy százaléka) a módosítás kiterjeszti a Gyvt. hatálya alá tartozó intézmények pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjaira. (A Gyvt. hatálya alá tartozó összes intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak legfeljebb egy százaléka.)

7. Kiegészítő rendelkezés: szabályozásra került az óvodapszichológus, iskolapszichológus munkakörben foglalkoztatott gyakornok mentorának kijelölése, abban az esetben is, ha az adott intézményben nem áll rendelkezésre megfelelő szakember. [Épr. 6. § (1a)-(1b) bek.]

8. Számos kiegészítés, módosítás történt a minősítő vizsga és a minősítő eljárás lefolytatását szabályozó 3. alcím alatti rendelkezésekben:

 • Kiegészültek a minősítő bizottság tagjaira vonatkozó rendelkezések a minősítő vizsga, illetőleg a minősítési eljárás esetében, elsősorban a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben foglalkoztatott pedagógusok esetében. [Épr. 7. § (2) bek. a), b) pont]
 • A pedagógusértékelési eszközöket is közzé kell tenni az OH honlapján (kiegészítés). [Épr. 8. § (6) bek.]
 • A Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárás során is – a feltöltött portfólió alapján – kérdéseket tehet fel a minősítő bizottság, amelyet a portfólióvédés előtt legalább hét nappal el kell juttatni a minősítendő személy részére [kiegészítés: Épr. 9. § (3) bek. a) pont].
 • A Kutatótanár fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásban a minősítő bizottság a pedagógus által végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet is áttekinti és értékeli. [Épr. 9. § (3a) bek.]

A minősítő vizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezésről az OH-nak elektronikus úton visszajelzést kell küldenie. [Épr. 10. § (5) bek.]

Kiegészítés: ha az intézményvezető nem, vagy hibásan rögzítette a következő évi minősítési eljárásra történő jelentkezést az OM által működtetett informatikai támogató rendszerben, a pedagógus – a jelentkezés éve május 31-éig az OH-hoz benyújtott írásbeli kérelmével – kérheti a minisztertől a minősítési tervbe való felvételét. [Épr. 10. § (9a) bek.]

Részletes szabályozásra kerültek azok az esetek, amikor a minősítési eljárásra jelentkező pedagógus önhibáján kívül (neki fel nem róható okból) vagy önhibájából (neki felróható okból) nem vesz részt a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban. Amennyiben a távolmaradás fel nem róható okból történik, az érintett pedagógus új időpont iránti kérelmét legkésőbb az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül nyújthatja be az OH részére. A felróható okból történő mulasztáskor – a minősítő bizottság megállapítása alapján az OH a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelenségéről szóló tanúsítványt állít ki. [Épr. 11. § (6) bek.]

Kiegészítés: ha a jelentkező pedagógus határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH saját hatáskörben megállapítja a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelenségét és erről szóló tanúsítványt állít ki. Ha a feltöltés nem teljeskörű, de az e rendelkezésben felsorolt esetekben a feltöltés hiánytalan, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést huszonötödik és huszadik nap között lehetőség van a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha a hiányzó dokumentumok bármelyike ismételten nem vagy hiányosan került feltöltésre, az OH megállapítja a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelenségét, és kiállítja az erről szóló tanúsítványt. [Épr. 11. § (8) bek.]

9. Újra szabályozták a megismételt minősítő vizsga, a megismételt, továbbá nem kötelező minősítési eljárás díját, amely a minimálbér helyett az illetmény számítását megalapozó vetítési alap hetven százaléka lett. [2015-ben 101 500 Ft: költségvetési törvény: 2014. évi C. törvény 61. §], [Épr. 12. § (2) bek.]

10. Kiegészült a szakmai gyakorlatként beszámítandó idő: kizárólag a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra: jogszerző idő a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben eltöltött szakmai tevékenység. [Épr. 13. § (1) bek. g) pont] Hatályba lép: 2015. szeptember 1-jén.

A különböző jogviszonyokban szerzett szakmai gyakorlat időtartamát össze kell számítani. [Épr. 13. § (1a) bek.]

11. Ugyancsak új szabály, hogy ha a pedagógus a munkaköréhez jogszabályban előírt újabb, magasabb végzettségi szintű szakképzettséget szerez, az oklevél bemutatását követő hónap első napjától a magasabb végzettségi szintnek megfelelő illetményalapra jogosult. [Épr. 13. § (4) bek.]

12. A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményekben a minősítő vizsga, minősítési eljárás során az Épr. intézményi önértékelésre vonatkozó rendelkezését nem kell alkalmazni. [Épr. 15. § (1) bek.]

13. A módosító rendelet nevesíti azokat a köznevelési „területeket”, ahol a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott jogosult a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra: óvodai nevelés, nappali rendszerű általános vagy középfokú iskolai oktatás intézményei, kollégiumok.

A jogosultság az érintett köznevelési intézmények olyan feladatellátási helyén foglalkoztatott pedagógusokra áll fenn, amely feladatellátási hely a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében foglalt jegyzéken szereplő településen található. Fontos változás itt, hogy a jogosultság kibővült az országos átlagot jelentősen meghaladó (legalább 1,75-szörösen) munkanélküliséggel sújtott településen foglalkoztatottakra. A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra – a feltételek fennállása esetén –a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak is jogosultak. [Épr. 16. § (8) bek.] Hatályba lép: 2016. január 1-jén.

14. A kollégiumi nevelőtanárokra vonatkozó rendelkezés kiegészült: ha e pedagógus részt vesz szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában, neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti 24, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók kollégiumában heti 20 óránál. [Épr. 17. § (6) bek.]

15. Kiegészítés: az a pedagógus, akit 2015. január 1-jén ideiglenesen soroltak be Pedagógus II. fokozatba, és nem vesz részt minősítési eljárásban 2018. december 31-éig, elveszíti az ideiglenes besorolást, és újra Pedagógus I. fokozatba kerül, azzal, hogy a munkáltató a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat alapján a pedagógust megillető illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt. [Épr. 36. § (4) bek.]

16. Kiegészítés: a 2015-ben megvalósuló minősítő vizsgák és minősítési eljárások esetében nem képezi részét a pedagógus értékelésének az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak, az összegző értékelésnek az áttekintése, értékelése és az önértékelés megismerése. Az értékelés elemeit az Épr. új, 1/A. melléklete rögzíti. [Épr. 36. § (11) bek.]

17. A 2015. évben az a pedagógus, aki legkésőbb a minősítési eljárásra való jelentkezés határidejéig 14 év szakmai gyakorlatot szerzett és

 • pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, kezdeményezheti a Mesterpedagógus,
 • a munkaköre ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozattal vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozattal (dr. univ.) rendelkezik, és rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat, kezdeményezheti a Kutatótanár fokozatba történő besoroláshoz szükséges minősítési eljárást. [Épr. 36. § (12) bek.]

18. További kiegészítések a 16. Vegyes és átmeneti rendelkezésekben:

[Kiegészítés a 39/B. és 39/C. §-okkal]

 • 2015-ben az a 2015. január 1-jén Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus, aki köznevelési intézményben vezetői vagy magasabb vezetői megbízást kapott vagy ilyen munkakört tölt be, még köteles részt venni szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.
 • Az a pedagógus, aki 2015-ben minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezett, de 2014. november 30-ig nem töltött fel a portfólióját, ezt a módosító rendelet hatályba lépését (2015. április 17.) követő harmincadik napig pótolhatja. Ennek elmulasztása esetén az OH megállapítja a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelenségét, és erről tanúsítványt állít ki. ha a feltöltés nem teljes körű, de az e rendelkezésben felsorolt esetekben az hiánytalan, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetőség van a hiányzó dokumentumok pótlására. Ha a hiányzó dokumentumok bármelyike ismételten nem vagy hiányosan kerül feltöltésre, az OH a minősítő vizsga, minősítési eljárás sikertelenségét megállapító tanúsítványt ad ki.
  Amennyiben a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatba történő besorolására irányuló minősítési eljárás eredménytelen – 2018. december 31. napjáig – a bizottság „Pedagógus I. fokozatban marad” döntést hoz, amelyről az OH tanúsítványt állít ki.
 • Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel rendelkező 2015. szeptember 1-jén
  • legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatban, és a Kjt. szerinti (Kjt. 87/A. §) fizetési fokozatnak megfelelő kategóriába,
  • két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kell besorolni.

19. Az Épr. 2. sz. mellékletében a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörök kiegészültek a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és a szociális munkás munkakörökkel.

20. Módosult az Épr. 4. sz. mellékletének 12. és 13. sora. (A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma) azáltal, hogy kiegészült a finanszírozott „segítők” köre a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és a szociális munkás munkakörrel. Hatályba lép: 2016. január 1-jén.

21. Figyelemfelhívás!

Utaltunk a módosítással bevezetett Épr. 39/B. § (2) bekezdésére, amely szerint azok a 2015. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezettek, akik még nem töltötték fel a portfólójukat, pótolhatják ezt az Épr. mód. hatályba lépését követő harmincadik napig.

Idézzük a jogszabály szövegét:

„39/B.
(…)
(2) Az a pedagógus, aki a 2015. évi minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezett, de 2014. november 30-áig nem töltötte fel a portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe, az e rendelet hatálybalépését követő harmincadik napig eleget tehet ezen kötelezettségének. Ha a pedagógus e határidőre nem tölti fel portfólióját, az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt. Ha a portfólió feltöltése nem teljes körűen történt meg, azonban a szakmai önéletrajz, az eredetiségnyilatkozat, – ha szükséges – az intézményvezetői munkáltatói igazolás, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, a szakmai életút értékelése, valamint a nevelő-oktató munka alapdokumentumai hiánytalanul feltöltésre kerültek, a minősítő bizottság elnökének felszólítására a portfólióvédést megelőző huszonötödik és huszadik nap között lehetősége van a pedagógusnak a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha ezen dokumentumok bármelyike nem vagy hiányosan kerül feltöltésre, akkor az OH – minősítő bizottság kirendelése nélkül – állapítja meg a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségét és kiállítja erről a tanúsítványt.”

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 25. § (2) bekezdése alapján jelen esetben naptári napot kell érteni. Az (5) bekezdés szerint, ha az utolsó nap heti pihenőnap vagy munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanap végén jár le.

A jogorvoslati lehetőséget – ideértve természetesen az előzőekben idézett, az Épr. 39/B. § (2) bekezdésében foglaltat is – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. § (9) bekezdésében rögzített lehetőség biztosítja:

„64. §
(…)
(9) A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.”

Utaltunk arra is, mik a következményei annak, ha a jelentkező pedagógus önhibáján kívül vagy önhibájából nem vesz részt a minősítő vizsgán, minősítési eljárásban.

Az Épr. hatályos rendelkezése a következő:

„11. §
(…)
(6) Ha a pedagógus neki fel nem róható okból nem tud részt venni a minősítő vizsga, minősítési eljárás – a pedagógus személyes részvételét igénylő – eseményén, az OH új időpontot jelöl ki a számára. E szabály alkalmazásában a pedagógusnak fel nem róható ok minden olyan a részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a pedagógus szándékos vagy gondatlan magatartására. A pedagógus az új időpont kijelölése iránti kérelmet az ok megjelölésével, az ok felmerülésével egyidejűleg, de legkésőbb az elmulasztott esemény napját követő nyolc napon belül nyújthatja be az OH részére. Ha a minősítő vizsga, minősítési eljárás a pedagógusnak felróható okból meghiúsul, a minősítő bizottság erre vonatkozó megállapítása alapján az OH kiállítja a minősítő vizsga, a minősítési eljárás sikertelenségéről a tanúsítványt.”

E tájékoztató összeállítását követő napon lépett hatályba a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet, amely hatályon kívül helyezte azt a kormányrendeletet [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet], amelynek alapján a pedagógus és nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak jogosulttá váltak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra.

[Az előzőekben már ismertettük a 2016. január 1-jén hatályba lépő módosító rendelkezést, amely még a hatályon kívül helyezett kormányrendeletre utal.]

Az új kormányrendelet a következő záró rendelkezéseket tartalmazza:

„4. Záró rendelkezések

5. § (1) Az a település, amely az e rendelet hatálybalépését megelőző napon társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősült, de nem szerepel a 2. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2015. december 31-ig átmenetileg kedvezményezett településnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Azon települést, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezettnek minősült, de e rendelet alapján nem minősül kedvezményezettnek, a folyamatban lévő ügyekben a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet jegyzéke szerint kell kedvezményezettnek tekinteni.”

A Záró rendelkezések biztosítják tehát azt, hogy a szóban forgó pótlék a jogosultak részére 2015. december 31. napjáig jár, az Épr. jelenleg hatályos rendelkezései alapján – amennyiben szerepelnek az átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékén. (3. melléklet).
Fontos: 2015. december 31-éig a 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletének az első oszlopában felsorolt községekben foglalkoztatott pedagógusok és nevelő-oktató munkát segítők tartoznak jelenleg a jogosultak körébe! [L.: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (8) bek.]
Félő, hogy léteznek olyan települések, ahol nem kapják e jogszerűen járó juttatást sem a pedagógusok, sem a „segítők”. Az igény visszamenőleg peresíthető a 3 éves elévülési időn belül.
A PSZ tagok számára ingyenes jogi képviseletet biztosítunk a munkaügyi bírósági eljárásban.

 

 

Budapest, 2015. április 27.

Pedagógusok Szakszervezete
Országos Iroda