Hírek

Az FDSZ állásfoglalása a köznevelési törvény hatálybalépésével kapcsolatban

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete támogatja a köznevelés törvény szakaszos bevezetésével kapcsolatos parlamenti vitanap megtartását és parlamenti vizsgálóbizottság felállítását.

Az FDSZ állásfoglalása a köznevelési törvény hatálybalépésével kapcsolatban

FDSZ Állásfoglalás a CXC. sz. Nemzeti Köznevelés törvény hatálybalépésével kapcsolatban

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete csatlakozik a közoktatásban működõ szakszervezeteknek (PDSZ, PSZ) a CXC. sz. Nemzeti Köznevelés törvény szakaszos bevezetésével kapcsolatos parlamenti vitanap megtartását és parlamenti vizsgálóbizottság felállítását célzó kezdeményezéséhez.

Felhívással fordulunk a parlamenti képviselõkhöz, hogy rendkívüli ülésen tekintsék át a Nemzeti Köznevelési törvény jogszabályi elõkészítettséget; a fenntartói státusz változtatásával összefüggõ feladatokat és annak várható hatásait – különösen a felsõoktatás szerves részének is tartott gyakorlóintézmények esetén.

Felelõsségteljes oktatáspolitikusként vizsgálják meg, végrehajthatók-e a rendelkezésre álló rövid idõ alatt a törvénybe foglalt alapvetõ változtatások a nemzeti közoktatás teljes rendszerében működési zavarok nélkül.

Politikai felelõsség vállalásával mérlegeljék az oktatási szféra, benne a pedagógusbérfejlesztés, elhalasztásának várható társadalmi következményeit és felsõoktatásra gyakorolt hatását. A pedagógusképzés évek óta tartó beiskolázási problémákkal küzd, melynek legfõbb oka a pedagóguspálya erkölcsi és anyagi megbecsültségének hiánya.

Elvárjuk, hogy szembesítsék a köznevelési- és felsõoktatási törvényben foglalt munkaköri kötelezettségeket, a megnövelt óraterhelést és minõségi követelményeket – az érte kapott, 2008 óta nem növekedett munkabérrel.

Tudjuk, a köz- és felsõoktatás alapvetõ átalakítása nagyon összetett oktatáspolitikai feladat. Ugyanakkor az eredményes átalakulás elképzelhetetlen a rendszerben tevékenykedõk szakmai segítsége, közös cél, közös gondolkodás és akarat nélkül. Ehhez azonban minden érdekelt szereplõnek – legyen az vezetõ vagy beosztott, munkaadó vagy munkavállaló – meg kell adni a lehetõséget és az idõt az átgondolt véleménynyilvánításra, majd az alapos szakmai felkészülésre.

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete abban a sajátos helyzetben van, hogy a gyakorlóiskolák révén mind a közoktatásban, mind a felsõoktatásban érdekelt. Ebbõl a kettõs pozícióból adódik, hogy az FDSZ az egész oktatásügyet magáénak érzi és felelõsséggel tartozik az oktatókért, tanárokért és alkalmazottakért minden szinten. Az FDSZ sajnálattal értesült róla, hogy az egyetemi és fõiskolai gyakorló iskolák révén való közvetlen érintettsége ellenére sem hívták meg a köznevelés átalakításáról, illetve szakmai testületeinek újraszabályozásáról szóló egyeztetésre. A Szakszervezet aggodalmasnak tartja, hogy az oktatási kormányzat a gyakorló iskolák ügyét a tanév kezdetéig nem rendezte megnyugtatóan és az elõkészítõ szakmai vitákba a reprezentatív szakszervezetet nem vonta be.

A felsõoktatás autonómiája és az egyetemek ill. fõiskolák különleges viszonya a gyakorlóiskolákhoz eddig garanciát nyújtott a tartósan magas színvonalú szakmai munkára, illetve annak állandó fejlesztésére. Csatlakozunk a Magyar Rektori Konferencia azon álláspontjához, hogy „az állami és egyházi gyakorlóiskolák fenntartói az eddig bevált és jól működõ gyakorlat szerint továbbra is a felsõoktatási intézmények legyenek”. Jelenlegi ismereteink szerint azonban erre nincs egyértelmű törvényi garancia.

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete a gyakorló iskolákban dolgozó kollégák érdekében nyomatékosan kéri, hogy a további egyeztetésekben részt vehessen és ott a szakszervezeti érdekképviseletet elláthassa.

1. Tisztázatlan a gyakorló iskolák fenntartásának és működtetésének helyzete, illetve ezen keresztül a munkavállalók jogviszonya.

2. Bizonytalan a szakmai felügyelet, az eddig jól működõ felsõoktatási szakmai együttműködés fenntartása indokolt a gyakorlóiskolai magas szintű oktatómunka eredményessége érdekében.

3. Nem tisztázott, hogy a köznevelés irányítását végzõ intézmények pontosan milyen jogkörökkel és befolyással bírnak a gyakorló iskolák anyagi helyzetére és szakmai működésére.

4. Nem világos, hogy a gyakorló iskolák a továbbiakban milyen módon függenek az állami fenntartó intézménytõl és az anyaegyetemtõl.

5. Bizonytalannak ítéljük az átszervezéshez szükséges állami költségvetési források elõteremtését.

6. Nem világos, hogy milyen elvek alapján fogják meghatározni a pedagógusok létszámát az iskolákban.

A Felsõoktatási Dolgozók Szakszervezete bízik abban, hogy megtörténik az érdekvédelmi szervezetek által felvetett problémák szakértõi szintű vizsgálata, a megoldások közös keresése, amely elvezethet a szülõk, a gyermekek és a pedagógusok által elfogadható közoktatás-átalakításhoz és a pedagóguspálya erkölcsi, anyagi elismeréséhez.

Budapest, 2012. október 9.

Az FDSZ Elnöksége nevében:

Tõrös Szilárd

FDSZ elnök