Hírek

Nem egyeztet személyesen a miniszterelnök a PSZ elnökével

Május 3-án a PSZ elnöke személyes találkozót kezdeményezett Orbán Viktorral a köznevelés, szakképzés, gyermek- és ifjúságvédelem átalakításának helyzetérõl. A válaszlevélben a miniszterelnökség titkárságvezetõje arról tájkoztatott, hogy a levelet továbbították az Emberi Erõforrás Minisztériumhoz. A PSZ Balog Zoltán miniszterrel is személyes konzultációt kezdeményezett.

Nem egyeztet személyesen a miniszterelnök a PSZ elnökével

A PSZ levele a miniszterelnökhöz:

Orbán Viktor úrnak                                                                                   Ikt. sz.: 93/2012.

Magyarország miniszterelnöke

 Budapest                                                                                                                           

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!

             A Pedagógusok Szakszervezetének képviseletében szükségesnek tartjuk felhívni Miniszterelnök úr szíves figyelmét arra, hogy a közoktatás rendszerének átalakításában sok az elõre nem tervezett, kellõen fel nem mért vagy kellõen nem mérlegelt kockázati elem.

Az ország legnagyobb ellátórendszerének zökkenõmentes, folyamatos működése mindnyájunk közös érdeke. Olyan ellátórendszerrõl van szó, amelynek keretei között közel másfél millió gyermek, tanuló jut hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek nyújtásában közel kétszázezer ember vesz részt, és amely rendszer feladatainak megvalósításához több ezer milliárdos vagyon fenntartása, működtetése szükséges.

Ennek a hatalmas rendszernek az átalakításával kapcsolatos legkisebb tévedés, átgondolatlan döntés, rossz intézkedés jóvátehetetlenül több tízezer gyermek, tanuló sorsát „pecsételheti meg”. Ezért a rendszer átalakítása nem tekinthetõ kizárólag jogalkotói, törvénykezési feladatnak. Ennek a rendszernek az átalakítása, működésének és finanszírozásának jobbítása, a XXI. század igényeihez való igazítása korántsem zárul le azzal, hogy az Országgyűlés törvényeket fogad el.

Arra van szükség, hogy az átalakítást széleskörű, átfogó elemzés elõzze meg, és annak eredményeit felhasználva szülessenek döntések a fenntartói kérdésekrõl, az intézményrendszer egyes részeinek továbbműködtetésérõl, esetleges összevonásáról vagy megszüntetésérõl.

            Úgy ítéljük meg, jelen pillanatban nincs kellõen megtervezve, modellezve a munkamegosztás az állam és az önkormányzatok között, különös tekintettel a működés és fejlesztés forrásigényére. Nincsenek megfelelõen modellezve az intézményrendszer hatékony működtetésének lehetséges megoldásai, a közös fenntartás lehetõségei, a többcélú intézmények továbbműködtetése.

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!                                                                                                                    

            A köznevelésrõl szóló törvény tartalmazza a pedagógus életpálya, és ehhez kapcsolódóan a pedagógus foglalkoztatás új rendjét. A javasolt megoldással a Pedagógusok Szakszervezete soha nem értett egyet. Ennek alapvetõ indoka, hogy a pedagógusok minõsítési rendszerét ebben a formában nem tudjuk támogatni. A modell diszkriminatív. Az életpálya bevezetéséhez szükséges forrásokat alapvetõen a pedagógusok munkaterheinek aránytalan és elfogadhatatlan megnövelésével, a pedagógus álláshelyek csökkentésével kívánja elõteremteni.

A pedagógus életpálya-modell elutasítása mellett nyomatékosan leszögezzük, hogy elengedhetetlennek tartjuk a közalkalmazotti bértábla legalább húsz százalékos emelését, arra való tekintettel, hogy 2008 óta ilyen intézkedésre nem került sor. A kötelezõ legkisebb munkabér összegének függvényében a közalkalmazotti bértábla jelentõs része alkalmazhatatlanná vált, és a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ pályakezdõk tábla szerinti illetménye alig haladja meg a garantált bérminimumot.

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!

             Az elmúlt idõszakban a Pedagógusok Szakszervezete számos alkalommal juttatta el javaslatait, véleményét az oktatásért felelõs kormányzati szervekhez. A kormányzati döntések befolyásolására azonban kevés az esélyünk, hiszen a rendszer működésében több minisztérium is érdekelt. A Pedagógusok Szakszervezetének feladatköre a köznevelésen túl érinti az iskolai rendszerű szakképzést, a gyermek- és ifjúságvédelemben folyó nevelõ és oktató munkát, valamint az egyházi és alapítványi intézményekben foglalkoztatottak munkavállalói érdekvédelmét. Érdekvédelmi munkánk középpontjában az áll, hogy elõsegítsük a hatékonyan, szakszerűen és törvényesen működõ intézményrendszerek kialakítását, a foglalkoztatás biztonságát, a feladatellátásban közreműködõk anyagi és erkölcsi elismerését.

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!

             A Pedagógusok Szakszervezete nevében kezdeményezem, hogy egy közeli idõpontban, személyes találkozás, konzultáció keretében tekintsük át a köznevelés, szakképzés, gyermek- és ifjúságvédelem átalakításának helyzetét. Ennek során javaslom annak végiggondolását, milyen további tervezési, szervezési feladatokat kellene végrehajtani ahhoz, hogy a köznevelés és a szakképzés új rendszerének kialakítása a lehetõ legzökkenõmentesebb legyen. Érdemesnek tartanánk mérlegelni azt is, nem szolgálná-e a hatékony döntéselõkészítést és végrehajtást a rendszerek átalakítása idõpontjának meghosszabbítása, egy évvel történõ elhalasztása.

             A személyes találkozó lehetõséget nyújthatna ahhoz is, hogy ismertessük Önnel a Pedagógusok Szakszervezetének elképzeléseit a köznevelésben foglalkoztatottak elõmeneteli rendszerérõl.

Mindenképpen egyeztetést igényelne az is, hogyan történjen a jövõben az ágazati érdekegyeztetés, amikor a munkáltatói jogok gyakorlása lényegében átkerül az állami szervekhez. Elvi megállapodásra szeretnénk jutni Önnel egy ágazati kollektív szerzõdés közös elkészítése és megkötése terén, amely elképzelésünk szerint érvényes lenne mindenkire, függetlenül attól, hogy kinek a fenntartásában működik a köznevelési intézmény.

 Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 A közoktatás területén egyetlen reprezentatív szakszervezet elnökeként, ötvenezer pedagógus szakszervezeti tag képviseletében fordultam Önhöz.

Bízom kedvezõ válaszában!

Budapest, 2012. május 3.

 Tisztelettel:

Galló István

 

A miniszterelnökség válasza:

Galló Istvánné elnök asszony                                                             I-1./ME/1238/3 (2012)

részére

Pedagógusok Szakszervezete

Budapest

Városligeti fasor 10.

1068

 Tisztelt Elnök Asszony!

Orbán Viktor miniszterelnök úrnak írt levelét, amelyben személyes találkozót kezdeményez a köznevelés, szakképzés, gyermek- és ifjúságvédelem átalakításának helyzetével kapcsolatosan, köszönettel megkaptuk.

Ezúton tájékoztatom Önt arról, hogy a megkeresés tartalmára való tekintettel levelét illetékességbõl továbbítottuk az Emberi Erõforrás Minisztériumhoz, Balog Zoltán miniszter úrhoz.

Kérem, hogy a továbbiakban forduljon hozzá bizalommal!

Budapest, 2012. május 9.

Tisztelettel:

Bali Gabriella

titkárságvezetõ