Hírek

A PSZ elnökének levele a miniszterelnökhöz

A PSZ elnökének levele a miniszterelnökhöz

A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének                                               Ikt. sz. 329/2011.

Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak

 

Budapest

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartom, hogy a sajtó útján, a sajtón keresztül értesültem a közoktatás és a szakképzés tervezett átalakításának legújabb kormányzati elképzeléseirõl, illetõleg az egyes kormányzati szervek közötti vitáról.

A nem hivatalos információkból következtetek arra, hogy a Kormány a jövõ héten szándékozik dönteni a közoktatás intézményrendszere teljes vagy részleges államosítá­sáról, az intézményekben foglalkoztatottak állami alkalmazásba vételérõl, a pedagógu­sok kötelezõ óraszámának radikális vagy kevésbé radikális emelésérõl. A megjelent nem hivatalos információkból arra is következtetni lehet, hogy nincs határozott elképzelés az irányítás új rendszerérõl, az önkormányzatok szerepérõl, a finanszírozás átalakításáról sem. Nincsenek elképzelések az átmeneti idõszakról, a rendszerben lévõk felkészítésé­nek továbbvitelérõl, az új követelményrendszer bevezetésérõl.

Ezek a megoldásra váró feladatok igazolják, hogy az érintettek bevonása nélkül nem lehetséges egy ilyen hatalmas rendszer átalakítási munkálatait jól elõkészíteni, el­végezni.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Pedagógusok Szakszervezete az elmúlt közel egy év alatt többször felajánlotta segítségét az oktatásért felelõs miniszternek és államtitkárnak. Kérte a partnerségi kap­csolat kialakítását. Kezdeményezésünk azonban nem vezetett eredményre. A múlt év decemberében néhány napra megküldött tervezetek véleményezése nem biztosított ér­demi beleszólást, érdemi közreműködést, különös tekintettel arra, hogy a benyújtott ész­revételek közös végiggondolására soha nem került sor.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Érthetetlen, hogy miért kell május végéig elkészíteni és a Kormány részére be­nyújtani egy olyan törvényjavaslatot, amelynek a hatályba lépése legkorábban 2012. szeptember 1-je lehet.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Kérem, nyújtson segítséget ahhoz, hogy a több mint egymillió gyermeket, tanulót és szüleiket érintõ döntések meghozatalában, a közel kétszázezer munkavállalót, közal­kalmazottat érintõ átalakítási folyamatban, a több ezermilliárdos értéket képviselõ ön­kormányzati vagyon sorsát érintõ kérdésekben ne szülessen elhamarkodott, elõkészí­tetlen, megalapozatlan döntés. Kérem, ezért utasítsa az oktatásért, szakképzésért, azok finanszírozásáért felelõs kormányzati vezetõket az érdemi egyeztetés lefolytatására, s kérem, hogy annak eredményes lezárásáig ne szülessen kormányzati döntés.

Közreműködésében bízva, segítségét köszönve

tisztelettel:

Budapest, 2011. április 14.

Galló Istvánné