Hírek

Tüntetnek a közoktatási szakszervezetek június 3-án, a pedagógus napon!

Tüntetnek a közoktatási szakszervezetek június 3-án, a pedagógus napon!

A  KÖZOKTATÁS  VALAMENNYI  DOLGOZÓJÁHOZ!

Kedves Kollégáim!

 Eljutottunk odáig, hogy kimondjuk: ELÉG VOLT!

     Nem hagyjuk tönkretenni az oktatást, nem hagyjuk tönkretenni gyermekeink, unokáink jövõjét!

     A társadalom, a szülõk jelentõs része nem ismeri az oktatás jelenleg zajló átalakításának gyermekeiket hátrányosan érintõ következményeit. Azok viszont, akik az elmúlt másfél év oktatással kapcsolatos eseményeit figyelemmel kísérték, joggal várják a pedagógustársadalomtól, szólaljon meg végre! Hiszen mégiscsak mi vagyunk azok, akik szakmai véleményt mondhatunk a tervekrõl.

     Ezért óriási a felelõsségünk! Hallgatunk csendben, vagy kiállunk a tanítványainkért és magunkért, a közoktatásért, Magyarország jövõjéért?!  

     A minõségi társadalom alapja a minõségi közoktatás. A színvonalas, a XXI. század követelményeinek megfelelõ közoktatáshoz minden gyermeknek joga van. A mindenkori hatalomnak pedig kötelessége, hogy ezt biztosítsa. 

     Ezért már nem kérjük, hanem követeljük a köznevelési és a szakképzési törvény bevezetésének egy évvel történõ elhalasztását!

     Követeljük, hogy a szakszervezetekkel és a szakmai szervezetekkel azonnal kezdõdjenek el az érdemi szakmai tárgyalások, amelyeknek eredménye egy korszerű, a XXI. század kihívásainak is megfelelõ oktatási rendszer legyen! 

     Követeljük, hogy a költségvetésben ne csak a stadionépítésekre, ne csak szobrok áthelyezésére, közterületek nevének megváltoztatására legyen pénz!

     Követeljük, hogy a közszférában dolgozók, a pedagógusok, az oktatató-nevelõ munkát segítõ alkalmazottak 2013. január 1-jétõl 20 százalékos keresetnövekedésben részesüljenek!

     Követeljük, hogy a 2013. év bértárgyalásai azonnal induljanak el!

     Nincs tovább türelem, nincs tovább megértés!

     Az idei pedagógusnapon sem ünnepelhetünk. Újra az utcára kell vonulnunk! Mindenkinek el kell mondanunk, ha a közoktatásban és a szakképzésben tervezett változtatásokat végrehajtják, jóvátehetetlen károkat okoznak!

     Ezt a felelõsséget átérezve és egyben ennek a felelõsségnek a terhével kérem, hogy csatlakozz a szakszervezetek demonstrációjához. Biztasd erre munkatársaidat, a szülõket és mindazokat, akik hasonló felelõsséggel gondolkoznak a magyar közoktatásról!

     Mutassunk példát arra, hogy mi, pedagógusok készek és képesek vagyunk a társadalmi összefogás motorja lenni!

 Mindenkinek fel kell lépnie saját érdekei védelmében!

Nem várhatja senki,

hogy mások védjék meg jogait, ha õ maga semmit nem tesz érte!

 Találkozzunk 2012. június 3-án, 10 órakor az V. kerület Jászai Mari téren,

ahonnan közös sétával vonulunk 11-kor a Szalay utcába,

az Emberi Erõforrás Minisztériuma elé.

Kedves Kollégáim!

  Mi vezetett idáig? Pontosan egy évvel ezelõtt a közoktatás terü­letén működõ pedagógus-szakszervezetek tüntetésre hívtak Ben­neteket. Követelésünk legfontosabb eleme az volt, hogy a közok­tatás átalakításának kormányzati elképzeléseirõl végre kezdõdje­nek el az érdemi tárgyalások a szakszervezetek és az oktatási ál­lamtitkárság között.

     Akkor, 2011. június 5-én, a pedagógusnapon tízezren – okta­tási dolgozók, szülõk, civil szervezetek képviselõi – ott voltunk a Szalay utcában, hogy követelésünknek nyomatékot adjunk. A hatalom akkor nem vette komolyan csendes, méltó­ságteljes meg­jelenésünket, sõt a jelenlévõket még meg is sér­tette azzal, hogy azt állította: nem is tudják, miért vannak ott, valószínűleg csak az ingyenbusz, az ingyen pesti kirándulás von­zotta õket.

     Az érdemi tárgyalások azonban elmaradtak, így a szak­szer­ve­zetek és a szakmai szervezetek bevonása nélkül ké­szült el a köz­nevelési és a szakképzési törvény.  Mára mindenki szá­mára világossá válhatott, hogy mindkettõ súlyosan gyermek- és pedagógusellenes.

     Nem lehet támogatni azt a reformot, amely a tankötelezettsé­get 16 évben állapítja meg, ezzel – a közoktatás irányítóinak szá­mítása szerint is – sok ezer pedagógus elbocsátását tervezi.

     Nem lehet támogatni azt a tervet, amely az általános iskolát végzett tanulók felét a hároméves szakképzésbe kívánja irányí­tani, ahol a közismereti tárgyak aránya nem haladhatja meg a 33 százalékot. Ezzel esélyt sem ad arra, hogy ezek a gyerekek való­ban jól képzett szakmunkások legyenek, szakmát válthassanak, vagy valaha is sikeres érettségi vizsgát tegyenek.

     Nem lehet támogatni azt az elgondolást, amely a gimná­ziumi férõhelyek jelenlegi számát 40 százalékkal csökkenteni kívánja, ezzel csak a kiváltságos tanulóknak biztosítva olyan középiskolát, ahonnan felsõoktatási intézménybe juthatnak.

     Nem lehet támogatni olyan törvényt, amely a szükséges feltéte­lek megteremtése nélkül, hároméves kortól minden gyer­mek számára kötelezõvé teszi az óvodát, csak­úgy, mint a na­gyobbaknak az egész napos iskolát.

     Nem lehet támogatni olyan törvényt, amely a sokat emlege­tett pedagógus-élet­pályamodellt elfogadhatatlan minõsítési rendszer­rel párosítja. A minõsítés szem­pontjai nemcsak a szak­mai alkal­masságot, hanem a megbízhatóságot, az eddig még nyilvános­ságra nem hozott etikai szabá­lyok betartását is számon kérik.  Ugyan­akkor egy szót sem szól a több diploma, a szakmai tovább­képzések elismerésérõl. Az ígért magasabb keresetért cserébe a peda­gógus 40 órás heti munkaidejének 80 szá­zaléká­val az intéz­ményvezetõ rendelkezik majd, aki bármilyen peda­gógiai feladat­tal, akár napközis foglalkozás vezetésével is meg­bízhatja. A bur­kolt óraszámemelés, a munkaterhek radikális növelése lesz az alapja az egész napos iskola megvalósításához szük­séges pedagógus­létszám megállapításá­nak. Ez azonban azt is je­lenti, hogy sok kollé­gánk válik munkanélkülivé. Minden két kötelezõóraszám-emelés 11 ezer pe­dagógusálláshely megszű­nését jelenti. Mivel a techni­kai létszámot a törvény az intéz­mény pedagóguslétszámához köti, ebbõl következik, hogy technikailétszám-csökkenés is várható.

     A közoktatás rendszerének központosí­tása adja meg a lehetõsé­get arra, hogy a kormányhivatalok intézmé­nyeket von­­­­has­sanak össze, zárhassanak be, pedagógusokat és az ok­tató-ne­velõ munkát segítõ alkalmazottakat bocsáthas­sanak el.

A kormány a pedagógusok jelentõs béremelésére ígéretet tett. Ám egyre gyak­rabban csak azt a homályos magyarázatot halljuk, hogy az ország jelenlegi és prog­nosztizálható gazdasági helyzete erre most nem ad lehetõséget, de ha fellendül a gaz­daság, lesz fizetésrendezés. A béremelés bevezetésének határ­idejét folyama­tosan módosítják, mert nem merik kimondani, hogy a több ezer elbocsátott pedagóguson megtakarított pénz lesz a fedezete ígé­retük betartásának.

     A komoly tartalmi kifogások mellett ma a legnagyobb prob­lé­mát a törvény technikai végrehajtása jelenti. A tény az, hogy hiá­nyoz­nak a végrehajtási rendele­tek, amelyek elenged­hetet­lenek a törvé­nyek értelmezéséhez, végrehajtásához.

     Hiányzik továbbá a közoktatási intéz­mények fenntartó vál­tá­sá­­nak részletes kidolgozása. Nem álltak fel a járási kor­mány­hiva­talok, még parlamenti döntés sem született a járások­ról. Az át­gondolat­lan tervekre jellemzõ, hogy az április vé­gén megje­lent Széll Kálmán 2.0 Tervben – a köznevelési  tör­vény­ben le­írtak­kal el­lentétben – az intézmények üzemeltetése a hely­ható­­sá­gok feladata lesz. Arra vonat­kozóan azonban, hogy az ön­kor­­mány­­zatok az eddig kapott állami normatíva nélkül mibõl fog­­ják az épületek karbantartását, felújítását, közüzemi számláit finan­­szí­rozni, nincs egyértelmű, az önkormány­zatokkal is egyez­­tetett döntés.

     Ezzel az elgondolással dõlt meg az államosítás legfontosabb indokaként han­goztatott érv: „így lesznek azonosak a fel­tételek valamennyi közoktatási intéz­ményben, így lesz esélyegyenlõ­ség”. A gazdag önkormányzatok számára ez majd nem okoz gondot, sõt még arra is lehetõ­séget kínálnak számukra, hogy saját for­rás­ból bõvítsék az intézmények központi tantervben elõírtakon felüli kínálatát.

     A több mint egy éve tartó tervezgetés, törvénygyártás eredmé­nye lesújtó. A köz­oktatásban dolgozók több mint egy éve bi­zonytalanságban élnek, nem tudják, hogy megmarad-e az iskolá­juk, kollégiu­muk, egyszóval a munkahelyük. Ma a mun­kahely elvesztésétõl való félelem a legaggasztóbb. Erkölcstelen és eti­kátlan, hogy a napi megélhetési gondokkal küsz­ködõktõl azok várnak és követelnek magas színvonalú munkát, akik nem tudják, mi­lyen létbizonytalanságban élni, és  nem tudják, milyen a kifi­zetetlen számlák nyomasztó gondjával szembesülni.

     A magyar közoktatásért, a gyermeke­kért érzett felelõsség újra arra kényszerít bennünket, hogy nem­tetszésünknek az utcán ad­junk hangot! A szakszervezetek a tervezetekrõl a tárgyaló­asztal mellett sze­rettek volna egyeztetni, mert mindannyi­unk közös ér­deke a színvonalasan működõ közoktatás.

     A Pedagógusok Szakszervezete soha nem állította, hogy a közoktatás, a szak­képzés rendszerén nem kell változtatni, jobbí­tani. Az elmúlt másfél évben a dön­téshozókhoz folyamatosan eljuttattuk a tervezetekkel kapcsolatos szakmai véle­ményünket. Számtalan esetben kezdemé­nyeztünk személyes konzultációt, egyez­tetést, tartva magunkat a PSZ alapelvéhez, hogy a dolgok­nak a tárgyalóasztalnál kell eldõlniük.

     Ma is készek vagyunk arra, hogy kriti­kai észrevételeink mel­lett konstruktív, a rendszer jobbítását szolgáló javaslatainkat megosszuk az oktatás irányítóival. A kö­zös érdek ez!

             Budapest, 2012. május 15.       

                                                                                                             Kollégális üdvözlettel:

                                                                                                              Galló Istvánné elnök