Hírek

A PSZ állásfoglalása az új NAT-ban foglaltakkal kapcsolatban

A Pedagógusok Szakszervezete elutasítja a Nemzeti alaptantervet, mivel az kiteljesíti az iskolák végrehajtói szerepét.

A PSZ állásfoglalása az új NAT-ban foglaltakkal kapcsolatban

A Pedagógusok Szakszervezetének

á l l á s p o n t j a

az új Nemzeti alaptantervben foglaltakkal kapcsolatosan

1. A Pedagógusok Szakszervezetének álláspontja szerint a nyilvánosságra hozott Nemzeti alaptanterv hűen tükrözi azt a folyamatot, amely végbemegy ma a közoktatás területén. Ennek lényege a totális központosítás. A Pedagógusok Szakszervezete elutasítja a Nemzeti alaptantervet, mivel az kiteljesíti az iskolák végrehajtói szerepét.

2. A Nemzeti alaptanterv az iskolai oktatás folyamatát nem határozza meg, mivel a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény alapján az iskolának nincs más joga és kötelessége, mint az állam által kiadott kötelezõ kerettantervet helyi tantervként beemelni a pedagógiai programjába és azt végrehajtani. A köznevelésrõl szóló törvény ugyan deklarálja az iskola szakmai önállóságát, de valóságos mozgásteret a kötelezõ tanítási órák tíz százalékában engedi meg. A Nemzeti alaptanterv tervezetében a tanagyag mennyisége indokolatlanul nagy, amely azt a veszélyt rejti magában, hogy az ismeretanyag elsajátítására helyezõdik a hangsúly és az így megszerzett tudás alkalmazására az idõkorlátok miatt nem lesz lehetõség. A Pedagógusok Szakszervezete fontosnak tartja a mindennapi testnevelés és művészeti nevelés bevezetésének szándékát, azonban aggályos a tanulók óraszámának a növekedése, valamint az, hogy a tárgyi-személyi feltételek ennek megvalósításához nem állnak rendelkezésre.

3. A Nemzeti alaptantervnek a szerepe egyrészt az, hogy kormányzati felhatalmazást adjon a tantervkészítõknek az állami ideológia tantervi utasításba öntésére, mert a Nemzeti alaptanterv központilag határozza meg minden iskola nevelési céljait. Másrészt az, hogy jogi alapot adjon a szakfelügyelõnek arra, hogy a pontosan meg nem határozható, nem értelmezhetõ állami elvárásokat számon kérje az iskolán, a pedagógusokon. A nevelési célkitűzésekben megfogalmazott kötelezõ erkölcstan vagy hit- és erkölcstant ebben a formájában a PSZ elutasítja. Az erkölcsi nevelés az intézmények pedagógiai programjában eddig is hangsúlyos szerepet kapott, nem életszerű, hogy ezt most tanóra keretében teszik kötelezõvé. 1990 óta a közoktatási intézményekben a szülõk kérésére meg kellett szervezni a fakultatív hit és vallásoktatást. Ez a megoldás nem sértette a szülõk vallási, világnézeti meggyõzõdését. Ennek a jó gyakorlatnak a megváltoztatását nem támogatjuk, különösen azért nem, mert a hit- és erkölcstan kötelezõvé tétele erõteljes ideológiai törekvést sugall.

4. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény nem ad felhatalmazást az iskolának arra, hogy elkészítse saját nevelési programját, és abban meghatározza saját nevelõ és oktató munkája pedagógiai elveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárását, a személyiségfejlesztéssel és a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait, az iskola tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenységét, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítõ programot, a szociális hátrányok enyhítését segítõ tevékenységét. Nem ad lehetõséget az egyén, a személyre szabott tanulási útvonal kialakítására. A központosítás gátja lesz a pedagógiai innovációnak.

5. Ezért a Nemzeti alaptanterv szövegét nem érdemes elemezni, nem érdemes feltárni azokat az ellentmondásokat, amelyek megtalálhatók a szövegben. Nem érdemes azt sem vitatni, hogy vannak olyan részei, amelyek kiállják a szakmai kritikát. Maga a Nemzeti alaptanterv egésze az, amely nem fogadható el, mivel nem arra vállalkozik, hogy segítsen az iskolának abban, hogy pedagógiai tevékenységét hozzáigazítsa a rábízott gyermekek családi, szociális, kulturális körülményeihez, hogy megtalálja a gyermekek személyiségének lehetõ legteljesebb mértékű kibontakoztatásához vezetõ utat, hogy felkészítse a tanulókat a társadalmi folyamatok megértésére, ismereteinek folyamatos megújítására, az egész életen át tartó tanulásra.

6. A fentiekre tekintettel a Pedagógusok Szakszervezete elutasítja a Nemzeti alaptantervet és követeli, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvényben deklarált intézményi-szakmai önállóságot a kormány valós tartalommal töltse meg.

Budapest, 2012. február 27.                                                                                          

Pedagógusok Szakszervezete

Országos Vezetõsége