Hírek

A PSZ közleménye a demokráciára nevelésrõl

A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja és elítéli, ami Balatonalmádiban történt, és elutasítja az indokolatlan rendõri fellépést! Követeljük a rendõrségi túlkapás kivizsgálását, a felelõsség megállapítását!

A PSZ közleménye a demokráciára nevelésrõl

A Pedagógusok Szakszervezetének k ö z l e m é n y e

a demokráciára nevelésrõl

Az ország érdeke, hogy az iskola polgárokat és ne alattvalókat neveljen. Polgár az, aki ismeri jogait és nem fél gyakorolni azokat!

A pedagógusok egyik igen fontos és nehéz feladata felkészíteni tanítványaikat arra, hogy a demokrácia alapja a jogállam. A jogállam alapja a jogbiztonság. A jogbiztonság alapja a kiszámíthatóság. A kiszámíthatóság alapja a társadalmi párbeszéden alapuló döntéshozatal. A társadalmi párbeszéd alapja egymás véleményének megismerése és tiszteletben tartása.

A véleménynyilvánítás szabadsága magában foglalja a békés gyülekezéshez, a tüntetés szervezéséhez és az azon való részvételhez való jogot. A véleménynyilvánítás szabadsága magában foglalja a véleménynyilvánítástól való tartózkodás jogát is.

A pedagógus akkor tölti be hivatását, ha munkájának eredményeképpen jogtisztelõ, jogainak gyakorlására képes és vállalkozó, kötelezettségei teljesítésére felkészült polgárokat nevel. Lényeges, hogy a pedagógusok felhívják a tanulók figyelmét a véleménynyilvánítás jogszerű gyakorlásának fontosságára, és segítséget nyújtsanak azok érvényesítéséhez.

A Pedagógusok Szakszervezete arra kéri tagjait, az iskolák demokratikus hagyományait tiszteletben tartva, nyújtsanak segítõ kezet diákjaiknak szabadságjogaik gyakorlásához!

A szabadságjogok fontos eleme a személyes adatok védelme. Ennek a jognak a lényege, hogy adatot gyűjteni, tárolni és továbbküldeni csak törvényben rögzített felhatalmazás, illetve az érintett hozzájárulása alapján lehet. Nincsen olyan törvényi felhatalmazás, amely lehetõvé tenné, hogy összeírják azokat a tanulókat, akik éltek a véleménynyilvánítás jogával.

A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja és elítéli, ami Balatonalmádiban történt: a Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziumban adatokat gyűjtöttek a végzõs diákoktól a sztrájkkal és keretszámokkal kapcsolatos nézeteikrõl. Riasztó és felháborító, hogy a tanulóktól kértek információkat a velük foglalkozó pedagógusokról is. Ezekrõl a meghallgatásokról jegyzõkönyvet készítettek. Mindezt állítólag a Veszprém Megyei Kormányhivatal utasítására tették! A Pedagógusok Szakszervezete követeli az ügy kivizsgálását, majd a jegyzõkönyvek és másolatai megsemmisítését, az eljáró személyek megnevezését és felelõsségre vonását.

A hatalom félelmét jelzi, hogy a rendõrség tegnap este Budapesten a diákok békés demonstrációján õrizetbe vett három tüntetõ diákot, akiket csütörtök hajnalban engedtek el. A Pedagógusok Szakszervezete elutasítja az indokolatlan rendõri fellépést, s követeli a rendõrségi túlkapás kivizsgálását, a felelõsség megállapítását! Nyilvános tájékoztatást kér a vizsgálat eredményérõl és következményeirõl!

Budapest, 2012. december 20.

Pedagógusok Szakszervezete