Hírek

Gyorsinformáció a fizetési kategória megállapításához beszámítandó korábbi foglalkoztatási jogviszonyokról

Gyorsinformáció a fizetési kategória megállapításához beszámítandó korábbi foglalkoztatási jogviszonyokról

2013. december 23-án hirdették ki a Magyar Közlöny 218. számában az „egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történõ módosításáról” szóló 2013. évi CCXLV. törvényt (Mód.tv.).

 Ez a törvény módosítja – többek között – a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvényt (Nkt.), de módosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvényt (Mt.) is.

 Nem tűr halasztást, hogy az Nkt. egyetlen módosítását kiemeljük és ismertessük.

 A szóban forgó rendelkezés a következõ:

 56. § (1) Az Nkt. 97. §-a a következõ (20b) bekezdéssel egészül ki:

„(20b) E törvény 64. § (5) bekezdésének és 97. § (20) bekezdésének alkalmazásakor a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási, valamint köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ kormányrendelet várakozási idõ csökkentésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ha a 2013. szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási idõ csökkentésre vonatkozó rendelkezésre tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást 2014. január 31-ig ennek figyelembevételével módosítani kell, az ebbõl eredõ illetménykülönbözetet a 2014. januári illetménnyel egyidejűleg kell a pedagógus számára kifizetni.”

 Az Nkt. 64. § (5) bekezdése:

 „(5) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõnek minõsülõ, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idõ alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév elsõ napján kell a magasabb fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idõ újra kezdõdik.”

 Az Nkt. 97. § (20) bekezdése:

 „(20) A nevelési-oktatási intézményben és a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, továbbá a 65. § (9) bekezdésében meghatározott alkalmazott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, elsõ minõsítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött idõnek minõsülõ, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idõ szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók esetén a Pedagógus I. fokozatba történõ besorolásnál a munkaviszonyban töltött idõt kell alapul venni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján.”

 

 Az Nkt. 65. § (9) bekezdése:

 „(9) A 64-65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell

a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértõ, pedagógiai elõadó munkakörben,

b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben

foglalkoztatott tekintetében is.”

 A Kormány és a Pedagógusok Sztrájkbizottsága között létrejött „Megállapodás” tárgyalása során sikerült elérnünk, hogy a Kjt. (1992. évi XXXIII. törvény) fizetési fokozat megállapítására vonatkozó szabályozását (87/A. §: korábbi foglalkoztatási jogviszonyok elfogadása közalkalmazotti jogviszonyként) az Nkt. teljes egészében átvegye a fizetési kategória meghatározásakor. Kezdeményezésünkre módosult eszerint a nemzeti köznevelési törvény eredeti szövege, amely kizárólag a pedagógus-munkakörben eltöltött idõt ismerte el.

 2013. szeptember 1-jén, az ún. életpálya-modell hatályba lépésekor komoly problémákat okozott a gyakorlatban – és nem is volt egységes – a vonatkozó jogi szabályozás értelmezése.

 Számos esetben újraszámolták a fizetési fokozathoz közalkalmazotti jogviszonyként elfogadható foglalkoztatási jogviszonyokat a fizetési kategória megállapításához, és levonták azokat az éveket, amelyekkel az akkor hatályos jogszabályok alapján a hároméves várakozási idõt egy évvel csökkenteni kellett, a hétévenkénti továbbképzés teljesítésére tekintettel. Kaptunk jelzést olyan esetrõl is, hogy két fizetési kategóriával csökkentették a korábbi, Kjt. szerinti fizetési fokozat számát.

 A továbbképzés teljesítése 2013. szeptember 1-jétõl már nem lehet jogalapja a várakozási idõ csökkentésének. [L.: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. 35. § (3) bek.] Ez azonban nem jelenti azt, hogy visszamenõleg „semmisítse meg” a munkáltató az akkor jogszerű intézkedéseket. A Kjt. szerint korábban meghatározott fizetési fokozatot automatikusan át kellett (volna) venni – fizetési kategóriaként –, kivéve természetesen, ha eredetileg törvényellenes volt a kiszámítás. Kizárólag ez esetben jogszerű a korrigálás.

 Ezt a sokak által tisztázatlannak tartott jogi helyzetet teszi egyértelművé a módosító törvény idézett szabálya.

 Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a 2013. szeptember 1. napja elõtt teljesített (befejezett) továbbképzés alapján a várakozási idõt 2014. január 1-jei hatállyal csökkenteni kell. Nem az igazolás (oklevél, bizonyítvány stb.) dátumát, hanem a teljesítés tényleges idõpontját kell figyelembe venni.

 A Mód. tv. 40-60. §-ai rögzítik az Nkt. további módosításait. [L. még: Mód. Tv. Záró rendelkezések: 78. §]

 Idézzük még a Mód. tv. 48. § (2) bekezdését, mely szerint:

 (2) Az Nkt. 65. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak rendkívüli munkavégzése díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A pedagógiai asszisztens, szabadidõ-szervezõ, gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelõ, gyógypedagógiai asszisztens, pszichopedagógus pótszabadságának meghatározására a pedagógusmunkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

 

Budapest, 2014. január 9.

 

Pedagógusok Szakszervezete

Országos Iroda