A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelettel meghatározták a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2017. január 1-jétől érvényes összegét. Ennek a kormányrendeletnek azonban az a sajátossága, hogy nem egy, hanem két évre szabályozott, mivel a 2018. január 1-jétől érvényes összegeket is tartalmazza. A megállapított összegek Teljes munkaidőben történő foglalkoztatásnál A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló bérének kötelező legkisebb összege (minimálbér): – 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 127 500 forint, – 2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138 000 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma: – 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint, ...

A felmenő rendszer       A köznevelés egyik igen lényeges alapelve fogalmazódik meg az értelmező rendelkezések között. Felmenő rendszer: a tanulmányi- és vizsgakövetelmények bevezetésének fokozatos ütemezése, amelynek értelmében a változást az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kezdve lehet bevezetni. [Köznev. tv. 4. § 8. pont]      Ez a szabály világos, minden tantervi változás vagy vizsgakövetelmény változása úgy vezethető be, hogy az induló legalacsonyabb évfolyamot érintse. Amennyiben a kerettanterv szerint az adott tantárgyat négy évfolyamon keresztül oktatják, a követelményrendszer megváltoztatásához, bevezetéséhez négy évet kell biztosítani.       Az új követelmények bevezetésénél nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a változások érintik az iskola pedagógiai programját, ...

Az Országgyűlés 2016. november 22-én fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVI. törvényt. Ez a törvénymódosítás, mint ahogy az elnevezése is utal rá, több különböző, az oktatás kérdéseit rendező törvény módosítását foglalja magában. Az alábbiakban azonban a nemzeti köznevelésről szóló törvény megváltozott rendelkezéseihez készültek magyarázatok a módosítással érintett paragrafusok sorrendjében. Abban az esetben, ha több, egymással összefüggő rendelkezés változik, a magyarázatok összekapcsolják az egymással összefüggő paragrafusokat. Lezárásukként feltüntetésre kerül a nemzeti köznevelésről szóló törvény, rövidítve: Köznev. tv. érintett paragrafusa. Lényeges annak ismerete is, hogy szűk kivétellel az új rendelkezések 2016. november 30-án léptek hatályba. Amennyiben a hatályba lépés napja ettől eltérő időpontra esik, abban az esetben ez feltüntetésre kerül a magyarázat alatt. [Magyarázatok a ...

Az állam fenntartói feladatai ellátásának új rendje A most bevezetésre kerülő változások nem érintik azokat a szakképző intézményeket, amelyek 2015. júliusában átkerültek a nemzetgazdasági miniszterhez, beépültek a szakképzési centrumokba. Nincs változás a szakképzés feladataiban résztvevő más minisztériumi fenntartásban működő szakképző intézmények esetében sem. A megjelent törvénymódosításban és a hozzá kapcsolódó kormányrendeletben szabályozott kérdéseknél ...

Az egyházi és a magán köznevelési intézmények pedagógusai A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény sajátossága, hogy a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat sok kérdésben kiemeli a munkaviszonyra, illetve a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó törvények hatálya alól. Bármelyik köznevelési intézményben lát el pedagógus-munkakörben nevelő és oktató munkát valaki, munkakörének meghatározására, a végzett munkáért járó ellenszolgáltatás megállapítására a köznevelésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, akár munkavállaló, akár közalkalmazott. Nem vonatkoznak e megállapítások az óraadó tanárra, mivel foglalkoztatásukra a Polgári Törvénykönyvnek a megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni függetlenül attól, hogy a szerződést kötő mint munkáltató a munka törvénykönyve [2012. évi I. tv.] vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény [1992. évi XXXIII. tv.] hatálya alá tartozik. ...